EQUIP I COL·LABORADORS


_ Procurar el màxim nivell de Qualitat Arquitectònica dels projectes realitzats a fi de donar resposta a la creixent demanda de qualitat en un entorn de gran competència professional i aconseguir un resultat culturalment significatiu dintre del compliment normatiu i legislatiu vigent.

_ Compromís en la dedicació dels recursos necessaris que assegurin la Qualitat dels Serveis Tècnics basant-se en l'atenció a les circumstàncies específiques de cada encàrrec que permetin obtenir resultats òptims amb acompliment dels requisits a fi de garantir la satisfacció del client.

_ Complicitat de tots els actors que col·laboren en el projecte. No pot existir una qualitat mantinguda en la producció de treball d'una organització sense una alta qualificació dels seus membres, una adequada –i permanentment actualitzada- preparació professional dels mateixos, i una estructura de treball clara, estable i homologada.
Conscients, doncs, de que les persones son el màxim valor dediquem els recursos necessaris que garanteixin la Qualitat d'un Equip Humà altament motivat i integrat, a la vegada que altament especialitzat i amb vies de promoció interna clares i assolibles. En el mateix sentit entendrem els nostres proveïdors i col·laboradors externs com un graó més del procés de producció,, involucrant-los en el nostre procés de qualitat i millora contínua.

_ Anar més enllà de garantitzar el disseny d'un determinat projecte "ecològic" o respectuós amb el Medi Ambient per tal de integrar una sistemàtica que ens permeti identificar, controlar i millorar de manera continua els Aspectes Ambientals dels projectes i/o serveis relacionats amb l'arquitectura al llarg de tot el seu cicle de vida, permetent adaptar-nos progressivament als avanços tant normatius com tècnics.BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Creat per Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.